Chúng tôi mong muốn tạo ra các sản phẩm tốt nhất, tận dụng hiệu quả những thành tựu phát triển công nghệ của thế giới, đồng thời sử dụng công nghệ để cải thiện môi trường hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông tại Việt Nam.